POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe zapisy o polityce prywatności ujęte zostały w Regulaminie Strony. Z uwagi na obowiązek przedstawienia przez Administratora głównych zasad przetwarzania danych w przystępny i czytelny sposób, poniżej Administrator zamieszcza następujące informacje:

 1. Kto przetwarza moje dane?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

  1. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,

  2. rejestracji,

  3. zakładania konta na portalu,

  4. korespondowania z Administratorem,

  5. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

  6. wystawiania opinii lub komentarzy,

  7. lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,

  8. wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

  9. wyrażania zgody na otrzymywanie spersonalizowanych treści z użyciem tzw. plików cookies,

jest: Mateusz Furs, Wehrmathen 14, 12529 Schönefeld, Republika Federalna Niemiec.

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, a także nie powołał przedstawiciela Administratora.

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na rzecz danego Użytkownika,

 2. złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,

 3. realizacji łączącej Strony umowy,

 4. korespondowania z Użytkownikami, w szczególności poprzez email lub inny komunikator,

 5. korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji otrzymywania wiadomości SMS lub PUSH od Administratora,

 6. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,

 7. prowadzenia ankiet lub konkursów,

 8. weryfikowania tożsamości Użytkownika, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub usprawiedliwionych potrzeb Administratora (np. zawarcie umowy),

 9. obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,

 10. świadczenia obsługi posprzedażowej,

 11. ulepszania świadczonych usług i ich optymalizacji w kontekście zachowania i upodobań odwiedzających stronę,

 12. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,

 13. umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,

 14. rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,

 15. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,

 16. gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,

 17. przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS, wiadomości PUSH lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika,

 18. statystycznych, demograficznych,

 19. analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora i innych stronach internetowych (m.in. celem ustalenia preferencji zakupowych, wyszukiwanych haseł),

 20. analityki zachowania Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,

 21. realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika,

 22. dostosowywania Strony do potrzeb, preferencji i upodobań Użytkownika, wskazywania Użytkownikowi Produktów (towarów lub usług) oferowanych przez Administratora lub osoby trzecie, zgodnych z potrzebami, preferencjami i upodobaniami Użytkownika, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju profilowanie.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub

 2. żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),

 3. realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,

 4. obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 1. jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub

 2. jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub

 3. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:

 1. ochrona systemów informatycznych Administratora,

 2. utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach/opinie) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,

 3. cele marketingu bezpośredniego.

 1. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty, z którymi Administrator zawsze stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w szczególności: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności (PayPal, przelewy24.pl, PayU, DotPay itd.), podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty partnerskie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy m.in. o charakterze umowy agencyjnej (pośrednicy, podmioty współpracujące w ramach programów partnerskich), podmioty wyświetlające reklamy (m.in. Google Ads).

W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:

  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,

  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,

  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,

  4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.

Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator stosuje nadto profilowanie w zakresie ustalenia preferencji zakupowych danego użytkownika, celem wyświetlania na stronie treści, reklam i produktów, które jawią się za zgodne z powyższymi oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkownika. Powyższe ustalenia, czynione są pod warunkiem akceptacji przez użytkownika na korzystanie z tzw. cookies. W braku takiej zgody, na stronie mogą być widoczne treści, które niekoniecznie będą użytkownika interesować.

 1. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.

Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

 1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

 1. użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,

 2. Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,

 3. jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,

 4. jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.

 1. Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?

Administrator dokonuje profilowania użytkowników pod względem adresu miejsca zamieszkania lub adresu głównej siedziby, geolokalizacji i statusu przedsiębiorca / konsument, w celu obliczenia właściwej stawki podatku VAT w przypadku oferowanych usług lub ustalenia dopuszczalności dostawy danego towaru/usługi do danego kraju. Dotyczy to zwłaszcza gdy dochodzi do pozawspólnotowej dostawy towarów lub usług, lub dostawy produktów cyfrowych.

Konsekwencją powyższego profilowania, jest oferowanie przez Administratora produktów z ceną różniącą się wysokością stawki podatku VAT – która uzależniona jest m.in. od miejsca wykonania usługi/dostawy (czy dochodzi do eksportu towarów lub usług) i statusu nabywcy (czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą).

Ponadto Administrator w oparciu o w/w informacje modyfikuje wygląd lub treść Strony, poprzez zautomatyzowane wybranie właściwej wersji językowej.

Konsekwencją powyższego może być automatyczna zmiana języka wyświetlonych na stronie internetowej treści. Użytkownik może w dowolnym momencie wybrać inną wersję językową strony (spośród dostępnych).

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies, Administrator stosuje nadto profilowanie w zakresie wyświetlania na Stronie treści zgodnych z preferencjami danego Użytkownika.

Konsekwencją tego, jest wyświetlenie lub wyróżnienie na Stronie m.in. takich produktów lub treści, które interesowały Użytkownika w kontekście jego wcześniejszych wizyt i zachowania na stronie lub na stronach internetowych współpracujących z Administratorem podmiotów.

 1. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania danych,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. prawie do przenoszenia danych.

Celem skorzystania z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Administratorem: politykaprywatnosci@porównajmy.pl

lub skorzystaj z odpowiedniej funkcji dostępnej w ustawieniach konta na stronie internetowej.

 1. Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?

Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.

Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.

Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu wyślij do nas email: politykaprywatnosci@porównajmy.pl

 1. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzania danych do celów marketingu lub profilowania?

Służy Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

 1. Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego?

W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat sposobu wniesienia skargi (także w formie elektronicznej) dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155